پکیج های ویژه خریداران

برای دسترسی کامل به پایگاه اطلاعتی بینج بار لطفا یکی از پکیج های ما را تهیه کنید.

پکیج 3 ماهه

99هزار تومان/ماهیانه

دسترسی به لیست خریداران

نمایش قیمت ها

پشتیبانی تلفنی 24 ساعته

تبلیغات هوشمند

درصد کمیسیون متغیر
پکیج 6 ماهه

79هزار تومان/ماهیانه

دسترسی به لیست خریداران

نمایش قیمت ها

پشتیبانی تلفنی 24 ساعته

تبلیغات هوشمند

درصد کمیسیون متغیر
پکیج 12 ماهه

59 هزار تومان/ماهیانه

دسترسی به لیست خریداران

نمایش قیمت ها

پشتیبانی تلفنی 24 ساعته

تبلیغات هوشمند

درصد کمیسیون متغیر