نیازهای آب و هوایی برنج

حداقل درجه حرارت برای جوانه زدن برنج ۱۲ تا ۱۳ درجه سانتی‌گراد و مقدار حرارت مورد نیاز از کاشت تا رسیدگی کامل آن ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ درجه گزارش شده است، و حساسترین مرحله رشد برنج به سرما و گرما شدید قبل از خوشه رفتن تا شیری شدن دانه می‌باشد. در مراحل اولیه رشد در خزانه‌های برنج منطقه زرین‌شهر گیاهچه‌های جوان ارقام محلی تا ۵ درجه سانتی‌گراد درجه حرارت آب را تحمل نموده‌اند. برنج برای رشد و نمو خود احتیاج به نور فراوان دارد. در این صورت علاوه بر افزایش فتوسنتز حرارت مورد نیاز گیاه نیز تأمین  می‌شود. برنج گیاهی است ماهیتاً گرما دوست و روز کوتاه است ولی برنجهای محلی اصفهان به طول روز حساس نیستند.


خاک مناسب

برنج در اغلب  خاکها رشد می‌کند ولی معمولاً در خاکهایی که حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد رس همراه با مواد آلی پوسیده داشته باشد بیشترین محصول را تولید می‌کند. بطور کلی بهترین اراضی برای کشت برنج زمین‌های رسی و لومی است. در اراضی شنی زمانی می‌توان برنج کشت نمود که اولاً آب کافی در دسترس باشد و ثانیاً کود حیوانی، شیمیایی و سبز به اندازه کافی مصرف گردد. بهترین اسیدیته خاک در زراعت برنج بین ۵/۶- ۵/۵ است ولی برنج در اسیدیته ۸-۴ نیز رشد می‌کند. مقاومت برنج در مقابل شوری در سنین مختلف متفاوت است و هر چه برنج مسن‌تر گردد مقاومت  آن به شوری افزایش می یابد. برنج در مرحله پنجه‌زنی به شوری حساس است زیرا وجود نمک باعث جلوگیری از پنجه‌زنی می‌گردد زراعت برنج در خاکهای شور نیاز به مدیریت ویژه دارد. به طور کلی آستانه تاثیر شوری ۳ دسی‌زیمتر بر متر محسوب می‌گردد.


نیاز های آبی برنج

از نظر نیاز آبی برنج گیاهی نیمه آبزی است و اکثر ارقام آن در شرایط غرقابی رشد بهتری دارند. میزان آب مورد نیاز برنج با طول دوره رشد، رقم، بافت خاک، مدیریت تهیه زمین و درجه حرارت آب و هوا بستگی دارد و در مراحل مختلف نمو نیز متفاوت است. کمبود آب در هر مرحله از رشد و نمو برنج باعث کاهش عملکرد می‌گردد و بطوریکه در مراحل نمو رویشی باعث کاهش ارتفاع، تعداد پنجه و سطح برگ و در مراحل نمو زایشی مستقیماً عملکرد دانه را کاهش می‌دهد. طبقه‌بندی علمی زیادی برای ارقام برنج موجود می‌باشد لیکن مرسوم‌ترین و عمومی ترین طبقه‌بندی برنج، طبقه‌بندی از لحاظ نسبت طول به قطر با شکل دانه می‌باشد. در این طبقه‌بندی ارقام برنج به چهار گروه تقسیم‌بندی می‌شوند :

  1. برنج­های دانه بلند که نسبت طول به قطر آنها بیش  4 میلی‌متر می‌باشد.
  2. برنجهای دانه متوسط که نسبت طول به قطر آنها بین ۳ تا ۴ میلی‌متر می‌باشد.
  3. برنجهای دانه قطور که نسبت طول به قطر آنها بین ۲ تا ۳ میلی‌متر می‌باشد
  4. برنجهای دانه گرد که نسبت به قطر آنها کمتر از ۲ میلی‌متر است

دیدگاه بگذارید