توجه: قیمت برنج به ازای هر کیلوگرم و حداقل میزان ثبت سفارش 1 تن می باشد.

برنج های VIP بینج بار دارای گواهی تایید و کنترل کیفیت از آزمایشگاه پژوهشکده ژنتیک برنج می باشند.

 

توجه: قیمت برنج به ازای هر کیلوگرم و حداقل میزان ثبت سفارش 1 تن می باشد.

برنج های VIP بینج بار دارای گواهی تایید و کنترل کیفیت از آزمایشگاه پژوهشکده ژنتیک برنج می باشند.

توجه: قیمت برنج به ازای هر کیلوگرم و حداقل میزان ثبت سفارش 1 تن می باشد.

این محصول توسط کارشناس بینج بار بررسی شده و میزان خلوص آن بالای 80% می باشد.

توجه: قیمت برنج به ازای هر کیلوگرم و حداقل میزان ثبت سفارش 1 تن می باشد.

این محصول توسط کارشناس بینج بار بررسی شده و میزان خلوص آن بالای 65% می باشد.

X