پست های برچسب شده "لاشه"

دانه برنج طی فرآیند سفید شدن در کارخانه های فرآوری ، به طور معمول به دلیل ضربات مکانیکی وارد شده شکل کامل خود را از دست داده و یا شکستگی دانه اتفاق می افتد. برای جدا کردن این دانه های شکسته از دانه های کامل آنها را به سورتینگ یا بوجاری برده و به دو دسته سر لاشه و نیم دانه تبدیل می شوند. این دو نوع از برنج در بسته بندی جدا روانه بازار می شوند.  

X