پست های برچسب شده "هاشمی"

بهترین و مرغوب ترین نوع برنج های با کیفیت ، میتوان به برنج طارم اشاره کرد که یکی از ارقام بومی منطقه مازندران می باشد که دارای کیفیت بسیار عالی ولی عملکرد پایین است.

X