آموزش کشاورزان

مگس خزانه (Ephydra afghanica) این حشره در سال ۱۳۶۲ با جمعیت فوق العاده زیاد در خزانه‌های برنج روستای کعب جان اصفهان مشاهده گردید. لاروهای آفت از ریشه و برگهای گیاه تغذیه کرده و باعث سقوط نشاء برنج به سطح آب می‌شوند.

حداقل درجه حرارت برای جوانه زدن برنج ۱۲ تا ۱۳ درجه سانتی‌گراد و مقدار حرارت مورد نیاز از کاشت تا رسیدگی کامل آن ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ درجه گزارش شده است، و حساسترین مرحله رشد برنج به سرما و گرما شدید قبل از خوشه رفتن تا شیری شدن دانه می‌باشد.

0

بالا

X