آموزش کشاورزان

مگس خزانه (Ephydra afghanica) اين حشره در سال 1362 با جمعيت فوق العاده زياد در خزانه‌هاي برنج روستاي كعب جان اصفهان مشاهده گرديد. لاروهاي آفت از ريشه و برگهاي گياه تغذيه كرده و باعث سقوط نشاء برنج به سطح آب مي‌شوند.

حداقل درجه حرارت براي جوانه زدن برنج 12 تا 13 درجه سانتي‌گراد و مقدار حرارت مورد نياز از كاشت تا رسيدگي كامل آن 2000 تا 4000 درجه گزارش شده است، و حساسترين مرحله رشد برنج به سرما و گرما شديد قبل از خوشه رفتن تا شيري شدن دانه مي‌باشد.

X