پست های برچسب شده "بیماری"

مگس خزانه (Ephydra afghanica) اين حشره در سال 1362 با جمعيت فوق العاده زياد در خزانه‌هاي برنج روستاي كعب جان اصفهان مشاهده گرديد. لاروهاي آفت از ريشه و برگهاي گياه تغذيه كرده و باعث سقوط نشاء برنج به سطح آب مي‌شوند.

X